การประชุมวิชาการ
การจัดการและบริหารความเสี่ยง
ชื่อการประชุม การจัดการและบริหารความเสี่ยง
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-026-09-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 6
วันที่จัดการประชุม 31 ตุลาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคลากรทุกท่านที่มีความสนใจจำนวน 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากทางบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา ประเทศไทย มีนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร ตัวบุคคล และผลิตภัณฑ์ยา โดยทางองค์กรได้มีการออกแบบระบบการทำงานเพื่อให้มันใจว่าจะสามารถระบุ เข้าถึง และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบบการบริหารความเสี่ยงจะครอบคลุมทุกกิจกรรมในทุกภาคส่วนขององค์กร รวมไปถึงความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วยเมื่อออกสู่ท้องตลาด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรสามารถเติบโตไปได้พร้อมกับผู้ป่วยที่ได้รับยาที่มีคุณภาพและความปลอดภัย
จากที่กล่าวมาในข้างต้น ทางบริษัทบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา ประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารและจัดการความเสี่ยงในองค์กร จึงมีความประสงค์ที่จะจัดอบรมให้ความรู้และอัพเดทข้อมูลในเรื่องการบริหารและจัดการความเสี่ยงโดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์จากต่างประเทศตาม European RMP guidelines ฉบับปัจจุบัน ให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วัตถุประสงค์
เพื่ออัพเดทข้อมูลการบริหารและจัดการความเสี่ยงตาม European RMP guidelines ฉบับปัจจุบันและช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมีวิธีการจัดการและบริหารความเสี่ยงที่จะกระทบต่อผลิตภัณฑ์ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ