การประชุมวิชาการ
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 เรื่อง \"เทคนิคและประสบการณ์ในการปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการ กรณีศึกษาศิริราชพยาบาล\"
ชื่อการประชุม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 เรื่อง \"เทคนิคและประสบการณ์ในการปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการ กรณีศึกษาศิริราชพยาบาล\"
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-024-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม ชั้น6 อาคาร 4
วันที่จัดการประชุม 03 กันยายน 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ