การประชุมวิชาการ
โครงการอบรม เรื่อง 6th Conference on Drug Quality: Quality Week “Fundamentals behind Pharmaceutical Specification and Evaluation of Certificate of Analysis”
ชื่อการประชุม โครงการอบรม เรื่อง 6th Conference on Drug Quality: Quality Week “Fundamentals behind Pharmaceutical Specification and Evaluation of Certificate of Analysis”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-044-11-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 07 -08 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันมีผู้ผลิตและผู้นำเข้าเภสัชภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีอัตราการแข่งขันในทางการตลาดสูงเป้าหมายหนึ่งของผู้ผลิตและผู้นำเข้าเหล่านั้นคือ การผลักดันให้เภสัชภัณฑ์ของตนได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่ระบบโรงพยาบาลซึ่งเภสัชภัณฑ์มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ ดังนั้นปัจจัยสำคัญที่จะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกในกระบวนการคัดเลือกเภสัชภัณฑ์เข้าสู่โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขคือคุณภาพของเภสัชภัณฑ์
ใบรับรองผลการทดสอบเภสัชวิเคราะห์ด้านเคมีและจุลชีววิทยาเป็นเอกสารข้อมูลสำคัญจากผู้ผลิตที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเภสัชภัณฑ์ ข้อมูลที่แสดงอยู่ในใบรับรอง ได้แก่ ส่วนประกอบและปริมาณตัวยาสำคัญ ชนิดและปริมาณของสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์ เกณฑ์การยอมรับ และข้อมูลความคงตัว เป็นต้น นอกจากนี้ การคัดเลือกเภสัชภัณฑ์เข้าโรงพยาบาลในปัจจุบันยังมีการพิจารณาถึง price performance ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องในการคัดเลือกเภสัชภัณฑ์เข้าโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในการแปลผลและประเมินใบรับรองผลการทดสอบเภสัชวิเคราะห์ด้านเคมี รวมถึงแนวคิดด้าน price performance เพื่อให้สามารถคัดเลือกเภสัชภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจนโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขต้นสังกัดสามารถจัดซื้อเภสัชภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
ตั้งแต่ปี 2557 คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข มีการจัดประชุมวิชาการเรื่อง "Fundamentals behind Pharmaceutical Specification and Evaluation of Certificate of Analysis” มาทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งการประชุมทั้งห้าครั้งได้รับผลการตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมอย่างดีเยี่ยม จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดการจัดประชุมวิชาการขึ้นเป็นครั้งที่หก เนื่องด้วยเล็งเห็นถึงความต้องการจากเภสัชกรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนคัดเลือกเภสัชภัณฑ์เข้าสู่โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานเภสัชภัณฑ์ และเข้าใจในการแปลผลใบรับรองผลการทดสอบเภสัชวิเคราะห์ด้านเคมีอย่างถูกต้อง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-8283 โทรสาร 02-254-5195 หรือ E-mail: CE@pharm.chula.ac.th โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ หน่วยงานภาครัฐ - ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ท่านละ 4,000 บาท - ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ท่านละ 4,500 บาท หน่วยงานภาคเอกชน - ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ท่านละ 5,000 บาท - ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ท่านละ 5,500 บาท