การประชุมวิชาการ
โครงการอบรม เรื่อง 6th Conference on Drug Quality: Quality Week “Intensive Training on ISO/IEC 17025: 2017”
ชื่อการประชุม โครงการอบรม เรื่อง 6th Conference on Drug Quality: Quality Week “Intensive Training on ISO/IEC 17025: 2017”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-043-11-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 06 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันแต่ละองค์กรล้วนแล้วแต่มีการกำหนดใช้มาตรฐานเพื่อแสดงถึงความสามารถในการดำเนินงานในแต่ละด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องปฏิบัติการสอบเทียบและทดสอบด้านตรวจวิเคราะห์ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และอาหาร ที่มีการกำหนดใช้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับในการดำเนินการทดสอบและสอบเทียบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินงานตามระบบคุณภาพ และส่งผลให้ผลการทดสอบและสอบเทียบถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ
ในการจัดการระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักการบริหารความเสี่ยงมาจัดการ รวมไปถึงสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบคุณภาพด้านความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ จึงเป็นโอกาสที่ดีในการจัดโครงการ“Intensive Training on ISO/IEC 17025: 2017” ขึ้น โดยอ้างอิงเนื้อหาจากมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ และนำไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบคุณภาพในห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 และสามารถปรับใช้ได้ตามบริบทของห้องปฏิบัติการ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (https://www.pharm.chula.ac.th/ce/) โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท