การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ หัวข้อ “Updates on the Preventive Care in Pharmacy Practice 2019”
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ หัวข้อ “Updates on the Preventive Care in Pharmacy Practice 2019”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-005-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมนานาชาติ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
วันที่จัดการประชุม 23 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ บุคลากรวิชาชีพสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา เภสัชกรผู้สนใจทั่วไป จำนวนประมาณ 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ของรัฐ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2556 มีหน้าที่ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน และแหล่งความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย ให้แก่เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งให้การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์แก่เภสัชกรอีกด้วย เนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยีทางการแพทย์มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง มีการพัฒนายาใหม่ๆ ขึ้นมาจำนวนมาก
อีกทั้งเทคนิคการใช้ก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ การใช้ยาเพื่อการรักษาหรือดูแลผู้ป่วยจึงต้องมีความรู้ที่หลากหลายทั้งในรูปแบบเภสัชภัณฑ์ กลไกการออกฤทธิ์ การบริหารยา การติดตาม และการปรับเปลี่ยนแผนการรักษาให้เหมาะสม เภสัชกรมีความจำเป็นต้องบูรณาการ ความรู้ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ โรค และผู้ป่วย แบบผสมผสานและเติมเต็มซึ่งกันและกัน ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์จึงเห็นความจำเป็นให้มีการจัดประชุมวิชาการ เพื่อเป็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ และเภสัชกรผู้สนใจ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่เภสัชกร โดยเภสัชกรที่เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) ตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม
2) เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ และเภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพและเป็นอาจารย์เภสัชกรแหล่งฝึก
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ตามลิงค์ https://pharm.tu.ac.th/rx-conference (ฟรีค่าลงทะเบียน)