การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ เภสัชกรจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ เภสัชกรจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-2-000-003-08-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม ลอฟมาร์เนีย ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร
วันที่จัดการประชุม 17 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรจังหวัดชุมพรและผู้ที่สนใจ จำนวน 100 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการใช้กัญชาทางการแพทย์มีความก้าวหน้าและเป็นพลวัตอย่างยิ่ง มีการนำมาใช้เป็นยาเพื่อรักษาทางการแพทย์ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจา ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยที่ได้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาและกระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา ซึ่งในขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กรมสุขภาพจิต สำนักงานอาหารและยา กำลังดำเนินการเพื่อให้มีการนำประโยชน์จากพืชสกัดจากกัญชา มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์บนพื้นฐานตามหลักวิชาการด้านการแพทย์ที่เหมาะสม ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพตามที่ได้ระบุในกฎหมายใหม่ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น โดยข้อมูลการใช้ยากัญชาดังกล่าวเป็นที่แพร่หลายในประชาชน ซึ่งเภสัชกรเป็นบุคคลที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อสามารถให้ข้อมูลดังกล่าวให้กับประชาชน เพื่อการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม จึงมีแนวคิดการจัดอบรมเนื้อหาเรื่องความรู้ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ ตลอดจน ข้อมูลสารเคมีในกัญชา เภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้อง และคุณภาพและมาตรฐานที่จำเป็นในการใช้ยากัญชาทางการแพทย์ เป็นต้น
นอกจากแนวคิดในการใช้ยากัญชาและสมุนไพรในการรักษาโรคบางชนิดแล้ว ยังมีแนวคิดในการจะนำโภชนเภสัชและผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาใช้ในการรักษาอาการของโรคต่างๆมากขึ้น โภชนเภสัช(Nutraceuticals) หมายถึง อาหาร หรือส่วนประกอบของอาหาร ที่มีสรรพคุณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ประโยชน์ทางยา ป้องกันโรค รักษาโรค และชะลอความชรา สำหรับข้อดีของโภชนเภสัชนอกเหนือจากการหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่เกิดจากการรับประทานยาแผนปัจจุบันแล้ว ยังสามารถพบได้ในอาหารทั่วที่มนุษย์รับประทานตามปกติ แต่ปัจจุบันอาจจะพบมากในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มที่ให้พลังงานบางประเภท โดยผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดปัจจุบันเน้นไปที่คุณสมบัติการชะลอริ้วรอยและต้านความชราเป็นสำคัญ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ถูกหยิบยกมาใช้มากขึ้นเนื่องจากมีรายงานการวิจัยพบคุณสมบัติในการต้านความชราของสมุนไพรพื้นบ้านบางชนิดจึงเป็นตัวเลือกที่มีศักยภาพเพื่อใช้ในการรักษาโรคเรื้อรังบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับความชรา การนำโภชนเภสัช และเรื่องการชะลอวัย จึงเป็นความรู้ที่บุคลากรทางแพทย์ และเภสัชกร ควรทราบเพื่อการอธิบายและให้ข้อมูลประชาชน ให้ได้รับทั้งประโยชน์และความปลอดภัย ไม่มีอันตรายจากการใช้ และมีความตระหนักในการเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรในจังหวัดชุมพร ได้เพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ทางวิชาการเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์ รวมถึงโภชนเภสัช และการชะลอวัย
2. เพื่อให้เภสัชกรในจังหวัดชุมพรนำความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงตระหนักและให้ข้อมูลประชาชน เกี่ยวกับข้อควรระวังในการใช้ยา
3. เพื่อเกิดความร่วมมือ และสนับสนุนงานทางวิชาการระหว่างรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คำสำคัญ