การประชุมวิชาการ
BDMS Academic Annual Meeting 2019: The Trusted Healthcare Network: The Era of Artificial Intelligence and Advanced Technology
ชื่อการประชุม BDMS Academic Annual Meeting 2019: The Trusted Healthcare Network: The Era of Artificial Intelligence and Advanced Technology
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-001-08-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
วันที่จัดการประชุม 14 -16 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และ บุคคลากรทางการแพทย์ รวมประมาณ 1200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการทางการแพทย์โดยการนำกลุ่มเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาเพื่อดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ทั้งนวัตกรรมการตรวจสุขภาพ การรักษา ที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และเทคโนโลยีทางเลือกสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย การศึกษาต่อเนื่องจึงเป็นหนึ่งในการพัฒนาดังกล่าว ทางคณะกรรมการผู้จัดงานจึงเห็นสมควรให้มีการจัดประชุมวิชาการภายใต้แนวคิด “The Trusted Healthcare Network: The Era of Artificial Intelligence and Advanced Technology” ได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงทั้งจากในและต่างประเทศมาบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการแพทย์ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างและส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการทางการแพทย์ระดับสากลให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
2. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ในแง่การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปประเทศไทย
3. เพื่อให้สหสาขาวิชาชีพได้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
คำสำคัญ
งานประชุมวิชาการ BDMS
วิธีสมัครการประชุม
สมัครและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ website http://www.bdmsannualmeeting.com/ ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/วัน โดยสามารถทำการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินดังต่อไปนี้ 1) ช่องทางการโอนเงินภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 2) ชำระผ่านบัตรเครดิตภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 หมายเหตุ: รายได้จากการลงทะเบียนทั้งหมด ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย