การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ที่ปฎิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ที่ปฎิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-023-08-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิซ คอนเวนชั่น นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 19 -21 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย งเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค และ เจ้าหน้าที่ข
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอำนาจการดำเนินงานไปอย่างหน่วยงานบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้มอบอำนาจภารกิจบางส่วนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ส่วนภูมิภาคและได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยบริหารราชการในส่วนภูมิภาคเช่น ผู้ราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เภสัชกรในกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ เภสัชกรในโรงพยาบาลชุมชน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระพระราชบัญญัติอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย ยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหยเพื่อปฏิบัติภารกิจในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนและหลังออกสู่ตลาด ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขด้านการส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อป้องกันคุ้มครองผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานของของผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและนำไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
คำสำคัญ