การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลและการประยุกต์ใช้ความรู้ในการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมในโรงพยาบาล จังหวัดเลย ปี 2562
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลและการประยุกต์ใช้ความรู้ในการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมในโรงพยาบาล จังหวัดเลย ปี 2562
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-037-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมภูหลวง ชั้น 5 โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย
วันที่จัดการประชุม 22 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพด้าน การบริหารจัดการ วิชาการ และระบบบริการที่ตอบสนองปัญหาสุขภาพที่สำคัญ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อเป็นการคุ้มครองให้ประชาชนได้รับการรักษาด้วยยาอย่าง มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและลดความสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจจึงกำหนดให้มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
จังหวัดเลยได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยได้ชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการใช้ยา อย่างสมเหตุผล ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการได้ทราบ และได้มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมายังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ซึ่งประเด็น ปัญหาหลักที่ยังพบอยู่ คือ การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) และการใช้ยาด้านจุลชีพในโรคติดเชื้อ ๔ กลุ่มโรค ได้แก่ โรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจส่วนบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบกำหนดคลอดทางช่องคลอด
ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการ ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจังหวัดเลย และคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการด้านเภสัชกรรม (พบส.) จังหวัดเลย จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการเรื่องการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลและการประยุกต์ใช้ความรู้ ในการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมในโรงพยาบาลจังหวัดเลย ปี ๒๕๖๒ ชื้น เพื่อสร้างความเข้าใจและความ ตระหนัก แก่บุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดเลย เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและพัฒนางานใน หน่วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนัก แก่บุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดเลย เกี่ยวกับการ ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่เกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคของการ ดำเนินงานด้านการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
คำสำคัญ
ยาต้านจุลชีพ, การใช้ยาอย่างสมเหตุผล