การประชุมวิชาการ
โครงการจัดประชุม เรื่อง การติดตามงานวัดระดับยาในเลือด และการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) ผู้ป่วยโรคไต
ชื่อการประชุม โครงการจัดประชุม เรื่อง การติดตามงานวัดระดับยาในเลือด และการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) ผู้ป่วยโรคไต
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-036-07-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมจิตตะยโสธร โรงพยาบาลอุดรธานี จงหวัดอุดรธานี
วันที่จัดการประชุม 20 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากแผนยุทธคาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายการ 1 ไน 5 เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุส มผล โดยมีกญแจสำคัญ 6 ประการที่จะทำให้ โรงพยาบาลสามารถ เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลได้แก่ please โดยกุญแจดอกที่ 4 (A) คือ การสรัาง ความตระหน้กรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในบุคลากรทางการแพทย์และผู้มารับบริการ และกุญแจดอกที่ 5 (ร) คือ การดูแลด้านยาเพี่อความปลอดภัยของประชากรกลุ่มพิเศษ
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน และโรคความด้นโลหิตสูง เป็นโรคที่ไม่หายขาดและด้องดูแลต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกช้อน โดยเฉพาะอย่างสิ่งการชะลอความเสื่อมของไต รวมถึง การจัดการผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลในการปรับระดัวยาให้เหมาะสมกับการทำงานของไต ถีอว่าเป็นบทบาทที่สำคัญของเภสัชกรในการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของไต โรคไตเรื้อรัง ไตวายเฉึยบพลัน ทราบหลักการดูแลและการใช้ยาในผู้ป่วย เพื่อสามารถน่ามาประยุกตใช้ในการให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยได้อย่างมประสิพธิภาพมากขึ้น
เนื่องจากกลุ่มงานเภลัขกรรม รพ.อุดรธานี ได้ทำลงนามในความร่วมมือการพัฒนาแหล่งฝึกคณะเภสัชคาสตร์ มหาวิหยาลัยชอนแก่น ด้งนั้นกลุ่มงานเภสัชกรรม จึงจัดทำโครงการอบรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) ในผู้ป่วยโรคไตนี้ขึ้นร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทยาลัยขอนแก่น เพี่อพัฒนาระบบงานในด้านด้งกลาวและเป็นการเพี่มศักยภาพบุคลากรในการให้บริการให้ได้เพี่มมากขึ้น ทั้งนี้เพี่อให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัย และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยา
วัตถุประสงค์
1. เพี่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในผู้ป่วยโรคไต
2. เพี่อพัฒนาคักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคไต
คำสำคัญ
การติดตามงานวัดระดับยาในเลือด, TDM, การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล, RDU