การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Preclinical Research Ecosystem and modified drug development”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Preclinical Research Ecosystem and modified drug development”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-041-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องกมลมาศ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 28 -15 ตุลาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการวิจัยทางพรีคลินิกและทางผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้ตัวยาเก่าหรือยาจากสมุนไพร ประกอบด้วยผู้วิจัย นักวิชาการ ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน คณะ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในกระบวนการพัฒนายา การวิจัยทางพรีคลินิกเป็นขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการวิจัยค้นพบยาและการทดสอบใช้ทางคลินิก ในขั้นตอนนี้จะมีการทดสอบ drug candidates ทั้งใน cell lines ใน animal models เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพและความปลอดภัย แต่ละกลุ่มของยาอาจดำเนินการวิจัยทางพรีคลินิกที่แตกต่างกัน เช่น อาจทำการศึกษา (PD), pharmacokinetics (PK), ADME,และ การทดสอบทางพิษวิทยา ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะถูกรวบรวมมาประเมินโด๊สที่ปลอดภัยสำหรับการทดสอบทางคลินิกในมนุษย์ต่อไป
สำหรับประเทศไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาจำนวนมากโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ใหม่จากตัวยาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรหรือสารสกัดสมุนไพรต่างๆที่มีปรากฏในตำรายาแผนโบราณและในวารสารนานาชาติ จำเป็นต้องผ่านการพิสูจน์ในขั้นพรีคลินิกก่อนการนำไปทดสอบทางคลินิก แต่เนื่องจากความหลากหลายของการวิจัยทางพรีคลินิก มาตรฐานต่างๆ รวมทั้งความเชี่ยวชาญ ตลอดจนงบประมาณจากภาครัฐที่ไม่เพียงพอ กระจัดกระจาย และไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ตลอดจนคณะกรรมการ ThaiTECT และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งควบคุมมาตรฐานการใช้สัตว์ทดลอง ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาการวิจัยทางพรีคลินิกอย่างมีแบบแผน เพื่อให้งานวิจัยและการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องก้าวเข้าสู่ระดับสากล โดยคาดหวังให้เกิด Preclinical Research Roadmap ในอนาคตอันใกล้ และมอบยังผู้บริหารประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สัมฤทธิ์ผล
จากการประชุมเรื่องการวิจัยทางพรีคลินิกซึ่งเป็นส่วน Pre-meeting ของการประชุม Thai TECT Annual Meeting ในปีที่แล้วซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี ในปีนี้คณะผู้จัดการประชุมวิชาการ ได้เพิ่มหัวข้อ Incrementally modified drug development ซึ่งได้รับการวิจัยและพัฒนามากในแวดวงวิชาการของประเทศ แต่ยังไม่สามารถนำไปสู่ภาคเอกชน ปัญหาที่สำคัญหนึ่งคือเรื่องการวิจัยทางพรีคลินิก จึงได้จัดให้มีการประชุมในหัวข้อเรื่อ ง“Preclinical Research Ecosystem and modified drug development” โดยมีวิทยากรทั้งในและต่างประเทศจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งวิทยากรจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในแวดวงวิชาการและการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์ยาของหน่วยงานทั้งของภาครัฐ อุตสาหกรรมยาและเอกชนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางพรีคลินิก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ตัวยาเก่าหรือยาจากสมุนไพร รวมทั้งแนวทางของ preclinical research roadmap
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะนำไปสู่การพัฒนาการวิจัยทั้งในระดับภายในประเทศและร่วมมือกับต่างประเทศ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง(www.pharm.chula.ac.th/ce) โดยไม่มีอัตราค่าลงทะเบียน