การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 หัวข้อ :“Updated Guideline for Lower GI, Inflammation Management of Mouth & Throat and Complementary Medicines in Daily Health ,Skin and Hair”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 หัวข้อ :“Updated Guideline for Lower GI, Inflammation Management of Mouth & Throat and Complementary Medicines in Daily Health ,Skin and Hair”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-040-09-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องรัตนโกสินทร์ - สุโขทัย โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 21 กันยายน 2562
ผู้จัดการประชุม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาเอ็กซ์ต้าพลัส และเภสัชกรที่สนใจจำนวน 150-180 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการของร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส จัดขึ้นเพื่อให้เภสัชกรประจำร้านเอ็กซ์ต้า พลัส ได้รับทราบข้อมูลที่ทันสมัยทางวิชาการเภสัชกรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยในชุมชนที่มารับบริการที่ร้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับการทบทวนความรู้ และทราบข้อมูลที่ทันสมัยในเรื่องแนวทางการจัดการโรคในทางเดินอาหารส่วนล่าง โรคในช่องปากและลำคอ และการดูแลสุขภาพผิวและผมโดยใช้การแพทย์ทางเลือก เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยในเรื่องของการประเมินอาการ แนวทางการจัดการ และยาที่ใช้ใน Gastroenteritis สำหรับเภสัชกรชุมชน
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการจัดการโรคในช่องปากและลำคอ
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผิวและผมโดยใช้การแพทย์ทางเลือก
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 1,300 บาท ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถติดต่อสอบถามที่ ภญ.รุ่งนภา ดวงเอ้ย เบอร์โทรศัพท์ 02-071-2885 หรือ 099-252-8259 อีเมลล์ rungnapadou@cpall.co.th ภายในวันที่ 6 กันยายน 2562