การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทเภสัชกรศูนย์บริการสาธารณสุข กับงานคลินิกหมอครอบครัว
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทเภสัชกรศูนย์บริการสาธารณสุข กับงานคลินิกหมอครอบครัว
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-038-08-2562
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 07 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรสำนักอนามัยและข้าราชการสายงานเภสัชกรรม สำนักอนามัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ หมายความว่า บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มุ่งหมายดูแลสุขภาพของบุคคลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในลักษณะองค์รวมตั้งแต่แรก ต่อเนื่อง และผสมผสานครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงกับครอบครัว ชุมชน และบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ประกอบกับแนวทางการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวสำหรับหน่วยบริการได้ให้ความหมายของคลินิกหมอครอบครัว ว่าเป็นรูปแบบการบริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ โดยทีมสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และวิชาชีพอื่นๆ ร่วมกันดูแลประชาชน โดยให้บริการดูแลคน ทุกกลุ่มวัยตั้งแต่ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ โดยไม่เลือกสถานที่และไม่จำกัดเวลา ซึ่งรูปแบบในการให้บริการของคลินิกหมอครอบครัว ได้แก่ การบริการเชิงรับในหน่วยบริการ เน้นการดูแลรักษาในระดับต้นการบริการต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยที่บ้าน (การเยี่ยมบ้าน) เพื่อตรวจเยี่ยมอาการ หรือให้คำปรึกษาเพิ่มเติมตามอาการของผู้ป่วยที่บ้าน อีกทั้งยังสนับสนุนให้ครอบครัวร่วมดูแลสุขภาพผู้ป่วย การบริการเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังโรคในชุมชน รวมถึงการดูแลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ การสร้างเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น ร้านยาเครือข่าย การพัฒนาศักยภาพของ อสม. และการให้คำปรึกษาแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการที่เหมาะสมได้
บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมในแนวทางดังกล่าวประกอบด้วย การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์การทบทวนและประเมินการใช้ยา การเฝ้าระวัง การคัดกรอง การส่งมอบยา เพื่อให้การรักษาด้านยาของผู้ป่วยเป็นไปตามเป้าหมาย การบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อค้นหา ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาโดยร่วมวางแผนการบริหารยาร่วมกับผู้ป่วย ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ การให้ความรู้ เป็นที่ปรึกษาให้แก่ชุมชนด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กรุงเทพมหานคร มีศูนย์บริการสาธารณสุขนำร่องในการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว จำนวน 4 แห่ง และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย จึงเห็นความจำเป็นในการดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรศูนย์บริการสาธารณสุขในการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในบทบาทของเภสัชกรในทีมคลินิกหมอครอบครัว รวมถึงพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุข ส่งผลให้สามารถร่วมงานกับทีมสหวิชาชีพแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะดูแลประชาชนในเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกร สำนักอนามัย ให้มีองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพในคลินิกหมอครอบครัว ซึ่งจะส่งผลให้สามารถร่วมงานกันแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวลักษิกา ชินพงสานนท์ เบอร์โทรติดต่อ 02-580-8782 อีเมลล์ vck_rx@hotmail.com