การประชุมวิชาการ
โครงการเรื่อง หลักเภสัชวิทยาจีโนมและการแพทย์แม่นยำสำหรับเภสัชกร
ชื่อการประชุม โครงการเรื่อง หลักเภสัชวิทยาจีโนมและการแพทย์แม่นยำสำหรับเภสัชกร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-015-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่จัดการประชุม 01 -02 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป จำนวน 20 คน เภสัชกรประจำแหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร จำนวน 5 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยความก้าวหน้าขององค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรคและลักษณะทางพันธุกรรม เภสัชพันธุศาสตร์ (pharmacogenetics) และ เภสัชวิทยาจีโนม (pharmacogenomics) ทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในลักษณะที่เรียกว่าการแพทย์แม่นยำ (precision medicine) ที่เน้นการรักษาตามลักษณะการตอบสนองต่อการรักษาและลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ป่วยแต่ระรายกำลังก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญและเปลี่ยนแปลงลักษณะการดูแลรักษาผู้ป่วย เภสัชกรซึ่งเป็นบุคคลากรสำคัญในด้านการใช้ยาจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจตลอดจนประสบการณ์ พร้อมรองรับบริบทและลักษณะการปฏิบัติงานที่กำลังเกิดขึ้นนี้
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงเห็นควรจัดอบรมที่มุ่งให้เภสัชกรมีความรู้พื้นฐานสำคัญของเภสัชพันธุศาสตร์ หลักการเภสัชวิทยาจีโนม และการแพทย์แม่นยำ เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการศึกษาเพิ่มเติมหรือประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ในการปฎิบัติงานวิชาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต
วัตถุประสงค์
1. ความรู้พื้นฐานสำคัญของเภสัชพันธุศาสตร์ หลักการเภสัชวิทยาจีโนม และการแพทย์แม่นยำ
2. ได้เห็นตัวอย่างและทราบบริบทการประยุกต์ใช้ เภสัชพันธุศาสตร์ เภสัชวิทยาจีโนม และการแพทย์แม่นยำในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
คำสำคัญ
เภสัชพันธุศาสตร์, เภสัชวิทยาจีโนม, การแพทย์แม่นยำ
วิธีสมัครการประชุม
http://www.pharmacy.su.ac.th/Th/news/newsConf2.php