การประชุมวิชาการ
Pharmacotherapy in Infectious Diseases ครั้งที่ 11 : Keep pharmacist up-to-date with translating the clinical practice guidelines into pharmaceutical care
ชื่อการประชุม Pharmacotherapy in Infectious Diseases ครั้งที่ 11 : Keep pharmacist up-to-date with translating the clinical practice guidelines into pharmaceutical care
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-036-11-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 13 -15 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคติดเชื้อเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ พบได้บ่อยในทุกกลุ่มผู้ป่วย และสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกระบบของร่างกาย มีระดับความรุนแรงตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงแก่ชีวิตได้ ประกอบกับปัญหาเชื้อจุลชีพดื้อยาที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน การรักษาโรคติดเชื้อที่สำคัญส่วนใหญ่ต้องอาศัยยาต้านจุลชีพ การพิจารณาเลือกใช้ยาต้าน จุลชีพได้อย่างสมเหตุผล ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในระบบต่าง ๆ รวมถึงการดำเนิน กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมและกำกับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม จะส่งผลให้ลดปัญหาเชื้อจุลชีพดื้อยา ลดระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการรักษาพยาบาล รวมทั้งลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ การมีเภสัชกรเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาวิชาชีพในการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรค ติดเชื้อ จะช่วยเพิ่มคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล และช่วยลดปัญหาดังกล่าวลงได้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตามการที่เภสัชกรจะปฏิบัติงานดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้น จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วนร่วมกัน องค์ประกอบส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมาก คือ องค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ คุณสมบัติของยาต้านจุลชีพชนิดต่าง ๆ ความก้าวหน้าทางการแพทย์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ยาบำบัดรักษาโรคติดเชื้อในยุคของเชื้อดื้อยาอย่างสมเหตุผล รวมทั้งแนวทางการปรับใช้ยาต้านจุลชีพให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อในสภาวะต่าง ๆ
ดังนั้น ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ฝ่ายวิชาการ หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacotherapy in Infectious Diseases ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด Keep pharmacist up-to-date with translating the clinical practice guidelines into pharmaceutical care ขึ้น เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ความเข้าใจที่ทันสมัยเกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคติดเชื้อในระบบต่าง ๆ ที่พบบ่อย ในยุคที่ประสบปัญหาเชื้อจุลชีพดื้อยา การดำเนินกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมและกำกับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม รวมถึงการพิจารณาเลือกใช้ยาต้านจุลชีพในการบำบัดรักษาแก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อได้อย่างสมเหตุผล ทันท่วงที และปลอดภัย ทำให้ผู้ป่วยประชาชนชาวไทยมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคติดเชื้อด้วยยาในระบบต่าง ๆ อย่างสมเหตุผล
2.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาโรคติดเชื้อ
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-8283 โทรสาร 02-251-5086 หรือ e-mail: ce@pharm.chula.ac.th โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ - ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ท่านละ 4,000 บาท - ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ท่านละ 4,500 บาท *หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพจะสนับสนุนค่าลงทะเบียนแก่อาจารย์เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน แห่งละไม่เกิน 1 ท่าน โดยต้องได้รับการตอบรับจากหน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพก่อน (กรุณาลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562) **คณาจารย์และนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ตามจำนวนโควต้าที่จัดสรร ไม่เกิน 30 คน