การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ Essential Course for Pharmacy Educator ครั้งที่ 2
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ Essential Course for Pharmacy Educator ครั้งที่ 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-2-000-006-08-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 14 -15 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ร้านยาที่เป็นแหล่งฝึก ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
มูลนิธิแพทยศาสตร์พิพัฒน์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Essential Course for Pharmacy Educator ครั้งที่ 2 ขึ้นเพื่อให้เภสัชกรที่ให้การฝึกสอนแก่นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์มีทักษะความเป็นครูที่จำเป็น สามารถเลือกวิธีการสอนและการประเมินที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการด้านเภสัชศาสตร์ศึกษาและมีทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการสอนและการประเมินผล
คำสำคัญ