การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเรื่อง ข้อเท็จจริงและหลักฐานทางวิชาการของกัญชา
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเรื่อง ข้อเท็จจริงและหลักฐานทางวิชาการของกัญชา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-2-000-005-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่จัดการประชุม 30 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้สนใจจากภายนอกหน่วยงาน จำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 จัดกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 แต่อนุญาตให้ใช้กัญชาเฉพาะในทางการแพทย์เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยและการศึกษาวิจัยได้ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานขึ้น เพื่อศึกษาวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จากกัญชาแบบครบวงจร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยกัญชาแบบครบวงจร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลงานวิจัยและหลักฐานทางวิชาการของกัญชา สำหรับใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการวางแผนงานวิจัยและการศึกษาทางคลินิก จึงได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “ข้อเท็จจริงและหลักฐานทางวิชาการของกัญชา” ขึ้น โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่มีประสบการณ์ศึกษาวิจัยเรื่องกัญชาระดับชาติคือ ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและแพทย์แผนไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านองค์ความรู้ตำรับยาแผนโบราณคือ ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลงานวิจัยและหลักฐานทางวิชาการของกัญชากับผู้เข้าประชุม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ข้อมูลงานวิจัยและหลักฐานทางวิชาการของกัญชาแก่ผู้สนใจ
2. เพื่อสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องการวิจัยกัญชาระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุม
คำสำคัญ