การประชุมวิชาการ
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องกฎหมายใหม่ คุ้มครองผู้บริโภค หรือไม่ อย่างไร
ชื่อการประชุม การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องกฎหมายใหม่ คุ้มครองผู้บริโภค หรือไม่ อย่างไร
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-025-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องยุคลธร โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 28 -29 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ