การประชุมวิชาการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาเภสัชกรดูแลผู้ป่วยระยะท้ายหลักสูตร 3 วัน (Pallaitive cara for pharmacists) และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาเภสัชกรดูแลผู้ป่วยระยะท้าย หลักสูตร 2 สัปดาห์ (Clinical Pallaitive care for pharmacists)
ชื่อการประชุม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาเภสัชกรดูแลผู้ป่วยระยะท้ายหลักสูตร 3 วัน (Pallaitive cara for pharmacists) และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาเภสัชกรดูแลผู้ป่วยระยะท้าย หลักสูตร 2 สัปดาห์ (Clinical Pallaitive care for pharmacists)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-035-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมวังจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก, ณ โรงแรมคริสดัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่จัดการประชุม 14 -31 ตุลาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 33.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเป็นการทำงานแบบสหสาขา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยและ ครอบครัวอย่างรอบด้าน เภสัชฺกรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ เนื่องจากองค์ประกอบที่สำคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะ ท้ายคือการจัดการอาการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้ คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาแก่ทีมสหสาขารวมถึงแก่ผู้ป่วยและครอบครัว นอกจากนี้เภสัชกรยังมีหน้าที่ในการ จัดหายาที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย การจัดระบบการกระจายยาและการเช้าถึงยา โดยเฉพาะยา ที่มีความสำคัญคือ opioids เนื่องจากการขับเคลื่อนด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในประเทศไทยยังล่าช้า หลักสูตรการศึกษาของวิชาชีพด้านสาธารณสุขยังมีการเรียนการสอนในหลักสูตรน้อยมาก ทำให้บุคลากรทั้ง แพทย์ พยาบาล เภสัชกรยังมีความรู้ต้านนี้น้อย จีงมีความจำเป็นที่ต้องจัดการฟิกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และประสบการณ์ให้แก่ทุกวิชาชีพอย่างเร่งด่วน ศูนย์การุณรักฺษ์1ด้จัดการอบรมเภสัชกรด้านการดูแลผู้ป่วย ระยะท้ายแบบประคับประคองมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความแข็งแรงของทีมสหสาขา
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแก่เภสัชกรที่ทำงานใน โรงพยาบาลให้มีองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง
คำสำคัญ
Pallaitive cara, Clinical Pallaitive care, pharmacists, การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
วิธีสมัครการประชุม
Online