การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการประจำปี ครังที่ 35 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Innovation and disruptive technology in medical education and service” นวัตกรรมและการพลิกโฉมเทคโนโลยีทางแพทยศาสตร์ศึกษาและการบริการทางการแพทย์
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการประจำปี ครังที่ 35 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Innovation and disruptive technology in medical education and service” นวัตกรรมและการพลิกโฉมเทคโนโลยีทางแพทยศาสตร์ศึกษาและการบริการทางการแพทย์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-034-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบรรยาย 1- 4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 2
วันที่จัดการประชุม 07 -31 ธันวาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยความรู้ทางต้านการแพทย์มีความก้าวหน์าไปอย่างรวดเร็ว บุคลากรทางการแพทย์จึงต้องหมั่นค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสูดต่อการรักษาผู้ป่วยต่อไป สำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้จุดมุ่งหมายในการถ่ายทอดสาระองค์ความรู้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั้วไปที่สนใจ โดยมีหัวข้อการ บรรยายที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดูแลสูขภาพทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำความรู้จากการประชุมครั้งนี้ไปพัฒนาด้านวิชาการปรับปรุงบริการ ทางการแพทย์ให้มีคุณภาพและทันสมัยยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกอบรมและฟื้นฟูวิชาการให้แก่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โดยจัดเป็นรูปแบบ Symposium,Topic Lecture.Morming Sessions, Lunch Symposium, Dinner Symposium
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและความก้าวหน้าทางด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. เพื่อกระจายความรู้ใหม่งานด้านวิชาการสู่ชุมชน โดยผ่านแพทย์และบุคลากรที่ปฎิบัติงานในส่วนภูมิภาค
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมไค้รบความรู้เพึ๋มเติมและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์
5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้การแก้ปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะจากแพทย์ผู้ชำนาญการของสถาบันการแพทย์ในโรงเรียนแพทย์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
คำสำคัญ
ประชุมวิชาการประจำปี, Innovation, disruptive technology, นวัตกรรม, เทคโนโลยีทางแพทยศาสตร์ศึกษา, การบริการทางการแพทย์
วิธีสมัครการประชุม
http://202.28.95.4/acadmdkku/