การประชุมวิชาการ
โครงการจัดประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 หัวข้อ “MED TU Academic 3-Day 2019”
ชื่อการประชุม โครงการจัดประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 หัวข้อ “MED TU Academic 3-Day 2019”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-004-08-2562
สถานที่จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่จัดการประชุม 07 -09 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ ในคณะและศูนย์สุขศาสตร์ นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาในศูนย์สุขศาสตร์ แพทย์ประจำบ้านแพทย์ใช้ทุน และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์ และผู
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 54.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจในด้านการศึกษา การวิจัยการให้บริการทางการแพทย์และวิชาการ และการบริหารจัดการองค์กร โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้วิทยาการทางการสาธารณสุขศาสตร์มีการพัฒนาตลอดเวลา เนื่องจากความรู้ทางการแพทย์และเทคโนโลยีต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้ามากขึ้นในแต่ละสาขาวิชาอย่างรวดเร็ว บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูล ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันยุค ทันสมัย เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานและรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดการประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปี หัวข้อและเนื้อหาของการประชุมจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ และวิทยาการใหม่ๆทางการแพทย์สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย รูปแบบของการประชุมจะเป็นการบรรยาย การอภิปรายโดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ มีการนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมถึงการดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย จากเหตุผลดังกล่าว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นว่าเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทราบ คณะแพทยศาสตร์ จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ“MED TU Academic 3-Day 2019”เพื่อเผยแพร่วิทยาการใหม่ ๆ ทางการแพทย์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ ทางการแพทย์และวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกียวข้องให้อาจารย์ นักศึกษา แพทย์และผู้สนใจได้รับทราบ
3. เพื่อเผยแพร่งานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรจากหน่วยงานภายในและภายนอก
4. เพื่อบูรณาการวิชาการทางด้านคลินิก ชุมชน ตลอดจนการแพทย์แผนไทย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
http://medtu.org/Academic_conference/#/Register