การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง 1-Day Cannabis for Pharmacist
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง 1-Day Cannabis for Pharmacist
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-035-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 07 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจที่ลงทะเบียน จ านวน 300 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากการที่ประเทศไทยจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับ “การใช้กัญชาทางการแพทย์” นั้น ท าให้กัญชาและ การน ากัญชามาใช้ทางการแพทย์เป็นที่สนใจในวงกว้าง ประกอบกับปัจจุบันข้อมูลข่าวสารได้มีการเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลและแพร่ไป อย่างรวดเร็วโดยมีทั้งข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการ และไม่มี หรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ ท าให้เกิดความสับสนในข้อมูลเกี่ยวกับกัญชา ดังนั้น บุคลากรทางสาธารณสุขจึงจ าเป็นที่จะต้องติดตามความรู้และความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ ซึ่ง รวมถึงด้านพฤกษศาสตร์ คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา และข้อบ่งชี้ที่จะใช้ในทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังต้องท าความเข้าใจกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เช่นการขออนุญาตผลิต การจ าหน่าย การน าเข้า การส่งออก และการครอบครองกัญชา อีกด้วย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย จึงมีความประสงค์ที่จะ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง 1-Day Cannabis for Pharmacist ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชา ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สายพันธุ์ สารส าคัญ รวมถึงวิธีการสกัดเพื่อให้ได้สารส าคัญนั้นออกมา นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายและ กฎหมาย ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ประโยชน์ทางการแพทย์ และอาการข้างเคียงที่พบได้จากการใช้กัญชาอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อที่จะได้น าความรู้ ดังกล่าวไปใช้ในการท างานในทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รับทราบและเข้าใจข้อมูลทางเภสัชพฤกษศาสตร์ และเภสัชวินิจฉัย ของกัญชา
2. รับทราบและเข้าใจการใช้กัญชาในการแพทย์แผนไทย ตลอดจนนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับกัญชา
3. ทบทวนเภสัชวิทยาของสารออกฤทธิ์ที่ส าคัญของกัญชา การใช้กัญชาทางการแพทย์บนหลักฐานทางวิชาการ และ หลักการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาอย่างสมเหตุผล
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
การสมัครและลงทะเบียน - สมัครด้วยตนเองพร้อมช าระเป็นเงินสดที่ งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ - สมัครทาง Online ที่เว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมโอนเงินช าระค่าลงทะเบียน และ สแกนใบ pay in หรือ ถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงินผ่าน e-banking (ในวันประชุม โปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อ ตรวจสอบ) ทั้งนี้ โปรดโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทร/โทรสาร 02-644-4536 หรือ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ (รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล) โทร. 081-934-2424 ค่าลงทะเบียน - ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค่าลงทะเบียน 500 บาท - ผู้สนใจ ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง