การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้พนักงานเจ้าหน้าที่ เขตสุขภาพที่ 6 ตาม พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อการประชุม โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้พนักงานเจ้าหน้าที่ เขตสุขภาพที่ 6 ตาม พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-2-000-002-07-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 31 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มเป้าหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้กระจายอำนาจการดำเนินงานไปยังหน่วยบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น จึงได้มอบอำนาจภารกิจบางส่วนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ส่วนภูมิภาค และได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยบริหารราชการในส่วนภูมิภาค เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เภสัชกรในกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ เภสัชกรในโรงพยาบาลชุมชน ฯลฯ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย ยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย เพื่อปฏิบัติภารกิจในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนและหลังออกสู่ตลาด ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความปลอดภัย รวมไปถึงการตรวจสอบ ติดตาม กรณีร้องเรียนเพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขด้านการส่งเสริม งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

ดังนั้น เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนและหลัง ออกสู่ตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งเขตสุขภาพ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจแนวทางการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับเขต เขตสุขภาพที่ ๖ จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาความรู้ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในเขตสุขภาพที่ 6 ด้านการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และการสืบสวนประมวลหลักฐาน เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
2. เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และ มีมาตรฐานปฏิบัติงานเดียวกันทั้งเขตสุขภาพ
3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค การดำเนินคดีด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และแนวทางการจัดการปัญหาในเขตสุขภาพที่ 6
คำสำคัญ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค บทบาท อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่