การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ The 1st Pharmaceutical Sciences Asia Conference 2019 “Pharmaceutical Sciences toward Health Innovation in the Disruptive Era”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ The 1st Pharmaceutical Sciences Asia Conference 2019 “Pharmaceutical Sciences toward Health Innovation in the Disruptive Era”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-033-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรม Bangkok Midtown ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 22 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง จำนวน 80 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น และ China Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการทั้งด้านการศึกษาและการวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาของทั้ง 3 มหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคเอเชีย เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการเรียนการสอนในสาขาเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับสากล ให้เท่าทันและสอดคล้องกับบริบทของโลกในยุคปัจจุบันซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน (Disruption) ความรู้ทางวิชาการและวิทยาการด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันสมัย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านบริการสุขภาพในศตวรรษใหม่ ด้วยเหตุนี้ คณะฯ และ มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมืออีก 2 แห่ง จึงเห็นพ้องต้องกันให้มีการจัดประชุมวิชาการ “The 1st Pharmaceutical Sciences Asia Conference 2019” ในหัวข้อ “Pharmaceutical Sciences toward Health Innovation in the Disruptive Era” เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน สร้างเครือข่ายวิชาการที่เข้มแข็งและแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล และเพื่อส่งเสริมผลงานและภาพลักษณ์ของคณะฯ ในการเป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ชั้นนำแห่งเอเชีย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้เกิดเวทีของการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการด้านการศึกษาและการวิจัยในสาขาเภสัชศาสตร์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาจากทั้ง 3 มหาวิทยาลัยในภูมิภาค
เอเชีย
2. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยในระดับภูมิภาคเอเชีย โดยมีคณะฯ เป็นหนึ่งในผู้แสดงบทบาทหลัก และส่งเสริมให้วารสาร Pharmaceutical Sciences Asia ของคณะฯ
เป็นที่รู้จักในระดับสากล อันจะนำไปสู่การเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระหว่างสถาบัน
3. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ระดับโลก (World Class University)
คำสำคัญ
...Pharmaceutical Sciences, Natural product, Phytopharmaceutical Sciences, Pharmaceutics, Health Technology Assessment ...
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียนและการลงทะเบียน: ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่เว็บไซต์ https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/psaconference/ ค่าลงทะเบียน • ผู้สนใจทั่วไป: 1,000 บาท • นักศึกษา: ไม่เสียค่าจ่าย