การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Regional Forum HA Forum ครั้งที่ 16 : Change & Collaboration for Sustainability
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Regional Forum HA Forum ครั้งที่ 16 : Change & Collaboration for Sustainability
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-033-07-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 18 -31 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การจัดประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum มีการจัดขึ้นทุกปีตามพ้นธิจ และ MOU ระหว่างสถาบัน สรพ. กับ ศูนย์ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล\" (Hospital Accreditation Collaboration Center, HACC) คณะแพทยศาสตร์ โดยในปี 2562 จัดขึ้นเป็นครั้งที 16 ผลลัพธ์คือ บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีโรงพยาบาลต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รวมทั้งโรงพยาบาลศรีนครินทร์และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์) เข้าร่วมประชุมจำนวนมากกว่า 30 โรงพยาบาล มีผลงานการพัฒนาคุณภาพที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ส่งเข้าร่วมนำเสนอ 60 ผลงาน นอกจากนี้ เป็นเวทีที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และไต้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างหลากหลาย
ด้วย \"ศูนย์ความร่วมมือเพึ๋อการพ้ฒนาคุณภาพโรงพยาบาล’\' (Hospital Accreditation Collaboration Center, HACC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กำหนดการจัดประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 16 ประจำ ปี 2562 โดยไต้เชิญบุคลากรทางสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมฯ กว่า 1,000 คน
วัตถุประสงค์
เพึ๋อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำเสนอแนวคิดพร้อมทั้งเรียนรู้ในเรึ๋องที่น่าสนใจต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพ ของโรงพยาบาล เช่น ประเด็นการปฏิบัติที่น่าสนใจในมาตรฐานใหม่ เครื่องมือหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพที่กระทบต่อผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยโดยตรง การสร้างเสริมสุขภาพ การชัดการความรู้ เป็นต้น รวมถึงการร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของโรงพยาบาลที่ไต้รับมอบประกาศนียบัตรรับรอง HA และ HPH และชมนิทรรศการผลงานของโรงพยาบาลจากทั่วประเทศ
คำสำคัญ
HA Forum, HA, HPH, HACC
วิธีสมัครการประชุม
Online