การประชุมวิชาการ
การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคำขออนุญาตด้านสถานที่ ผลิตภัณฑ์ ฉลากและวัตถุเจือปนอาหาร
ชื่อการประชุม การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคำขออนุญาตด้านสถานที่ ผลิตภัณฑ์ ฉลากและวัตถุเจือปนอาหาร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-009-07-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กทม
วันที่จัดการประชุม 10 -12 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล จำนวน 80 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 22 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพเป็นสาขาหนึ่งของวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชกรสาขานี้เป็นผู้ทำหน้าที่จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกีบการบริโภคยา ผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพของประชาชน ให้เกิดความเหมาะสม ปลอดภัยและเป็นธรรม โดยอาศัยกระบวนการจัดการกับสินค้าหรือบริการก่อนที่จะออกสู่ท้องตลาด การตรวจสอบเฝ้าระวังและจัดการปัญหาสินค้าหรือบริการที่ผิดกฏหมายหรือไม่เหมาะสมในท้องตลาด รวมถึงการัฒนาผู้บริโภคให้สามารถคุ้มครองตนเองด้านการบริโภค

สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่มีสมาชิกเป้นเภสัชกรสาขาการคุ้มครองู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ มีภาระหนึ่งคือการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพของสมาชิกให้มีองคืความรู้เหมาะสมและให้โอกาสพัฒนาทักษะในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตามเจตนารมณ์ของสภาเภสัชกรรม สำหรับปี พ.ศ.2562 นี้ สมาคมกำหนดให้มีการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกผู้ิจารณาอนุญาตด้านอาหาร หลักสุตรผู้ประเมินคำขออนุญาตด้านสถานที่ ผลิตภัณฑ์ ฉลากและวัตถุเจือปนอาหาร รวมระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 21 ชั่วโมง

ในการนี้ สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพปี 2562 ขึ้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ทราบข้อกำหนด ขั้นตอน การตีความและการตัดสอนใจในการพิจารณาอนุญาตด้านสถานที่และผลิตภัณฑ์อาหาร
2.เพื่อให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารและวธีการแสดงฉลากอาหาร
คำสำคัญ