การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-032-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
วันที่จัดการประชุม 08 -09 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และการสาธารณสุข ทุกสาขา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวนประมาณ 2,000 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระดำริที่จะสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านโรคมะเร็งของประเทศ จึงเห็นชอบให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019) โดยเป็นการประชุมร่วม 4 สถาบันคือ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระปรีชาสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยเฉพาะด้านมะเร็งวิทยาของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
3.2 เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการวิชาการในสาขาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างสถาบันที่ร่วมจัดการประชุม และจากสถาบันอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3.3 เพื่อแสดงผลงานความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและการวิจัย ทั้งด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้แก่แพทย์ บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3.4 เพื่อฟื้นฟูความรู้ทางวิชาการแพทย์ ทั้งในหลักการพื้นฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางการแพทย์ ตลอดจนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.5 เพื่อให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
คำสำคัญ
( : pcioc2019 , ประชุมวิชาการ 4 สถาบัน, ยุทธการต้านมะเร็ง , ประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ, Princess Chulabhorn International On
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน อัตราค่าลงทะเบียนใน Main Congress (บาท) ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ชำระเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ได้เป็นบุคลากรของทั้ง 4 สถาบัน แพทย์ 3,000 4,000 บุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ใช่แพทย์ 2,000 3,000 แพทย์ประจำบ้าน /แพทย์ประจำบ้านต่อยอด / นิสิต-นักศึกษาปริญญาโท-เอก 1,500 2,500 นิสิต-นักศึกษาแพทย์ / ปริญญาตรี (แนบสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต-นักศึกษา) ยกเว้นค่าลงทะเบียน 1,200 แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อาวุโส อายุ 60 ปีขึ้นไป (แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) ยกเว้นค่าลงทะเบียน 2,000 แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คือ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา แนบหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด) ยกเว้นค่าลงทะเบียน 2,000 ผู้เข้าร่วมประชุมของทั้ง 4 สถาบัน ศิษย์เก่า 1,500 2,500 ศิษย์เก่าและบุคลากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ยกเว้นค่าลงทะเบียน 1,500 แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด / นิสิต-นักศึกษาปริญญาโท-เอก (เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อส่งมาจากสถาบันผู้จัดประชุม) ยกเว้นค่าลงทะเบียน 1,500 เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อส่งมาจากสถาบันผู้จัดประชุม นิสิต-นักศึกษาแพทย์ / ปริญญาตรี (แนบสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต-นักศึกษา) ยกเว้นค่าลงทะเบียน 1,000 บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ทั้ง 4 สถาบัน ยกเว้นค่าลงทะเบียน 1,000 Registration Rates for Foreigners General Participants Until June 30, 2019 July 1-15, 2019 Delegate 150 200