การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาเครือข่ายเภสัชสนเทศออนไลน์
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาเครือข่ายเภสัชสนเทศออนไลน์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-014-07-2562
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม
วันที่จัดการประชุม 26 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย - ชุมชน/พื้นที่/หน่วยงาน ฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลที่มีงาน DIS 20 แห่ง - บุคลากรและนักศึกษาภายในคณะวิชา อาจารย์………6……คน เจ้าหน้าที่……1………คน นักศึกษา……
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เป็นที่ทราบกันว่าการสืบค้นและตอบปัญหาทางยาในงาน DIS เป็นบทบาทที่สำคัญบทบาทหนึ่งของวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสาธารณสุขมักมีฝ่ายที่รับผิดชอบดูแลงานนี้ แต่ด้วยบริบทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนไป มีการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์และเทคโนโลยี และ cloud computing ในงานต่างๆมากขึ้น ซึ่งลักษณะการร่วมมือผ่านระบบเครือข่ายและระบบก้อนเมฆนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานสืบค้นและตอบปัญหาทางยาได้ โดยจะเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานผ่านเครือข่ายความร่วมมือ
ตามที่ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ มีเป้าหมายการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้วิชาชีพโดยการบูรณาการสารสนเทศศาสตร์เข้ากับการปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหมายของและหน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” ที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ในการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพ อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เป็นแหล่งพัฒนาทักษะและการศึกษาแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาการและวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ และเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนเป้าหมายโดยให้มีการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพและระดับสากล จึงเห็นว่าน่าจะใช้การพัฒนาสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ โดยมีแนวคิดในการออกแบบ และสร้างระบบเครือข่าย 1 เครือข่ายสำหรับเชื่อมต่อการให้บริการเภสัชสนเทศ ที่เป็นกิจกรรมหลักของหน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” โดยให้มีลักษณะพิเศษในเรื่องที่เกี่ยวกับ การเข้าถึงของข้อมูล ระดับผู้ใช้ และในส่วนของการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสม โดยจะก่อให้เกิดการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาร่วมอยู่ในเครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” และทั้งหน่วยงานระดับคณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานภายในคณะเช่นเดียวกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการตอบคำถามและรับคำถามผ่านระบบเครือข่ายเภสัชสนเทศออนไลน์ โดยมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถมีการเรียนรู้ร่วมกันได้
2. เพื่อเป็นการบริการวิชาการด้านเภสัชสนเทศสู่ชุมชนวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสารสนเทศศาสตร์ทางเภสัชกรรม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
http://www.pharmacy.su.ac.th/Th/news/newsConf2.php