การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ TDM conference เรื่อง Intensive Review of Therapeutic Drug Monitoring
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ TDM conference เรื่อง Intensive Review of Therapeutic Drug Monitoring
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-032-06-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม นครชัยขนส่ง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
วันที่จัดการประชุม 19 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การตรวจวัดระดับยาในเลือดเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการจะได้รับการปรับขนาดการใช้ยาที่เหมาะสมโดยเฉพาะยากลุ่มที่มีช่วงการรักษาแคบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยาและบรรลุเป้าหมายของแผนการรักษา ซึ่งกระบวนการตรวจวัดระดับยาในเลือดนี้เป็นการทำงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ โดยเภสัชกรมีบทบาทในการประยุกต์ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์คลินิก (clinical pharmacokinetics) ในการปรับขนาดการใช้ยา ออกแบบการส่งตรวจวัดระดับยาในเลือด คำนวณพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ แปลผลระดับยาที่วัดได้ เสนอแนะแนวทางการปรับขนาดการใช้ยา และติดตามประสิทธิผลของการให้บริการผู้ป่วย
ด้วยความตระหนักในความสำคัญของงานบริการตรวจวัดระดับยาในเลือด กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี โดยความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดประชุมวิชาการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรในการพัฒนาระบบงานการตรวจวัดระดับยาในเลือดรวมถึงการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านทฤษฎีเรื่องเภสัชจลนศาสตร์ทางคลินิกและการประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวผ่านกรณีศึกษา รวมถึงการจัดการระบบงานที่สำคัญสำหรับยากลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ได้แก่ Phenytoin, Sodium valproate, Tacrolimus และ Vancomycin
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของเภสัชกรในการให้บริการตรวจวัดระดับยาในเลือดโดยใช้ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์คลินิก
2. เพื่อให้เภสัชกรนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาระบบบริการตรวจวัดระดับยาในเลือดร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการรักษาสูงสุด
คำสำคัญ
TDM, Therapeutic Drug Monitoring