การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 กลุ่มเภสัชกรเหนือ เรื่อง The Power of Medication System and RDU เภสัชกรไทยรอบรู้ระบบยา
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 กลุ่มเภสัชกรเหนือ เรื่อง The Power of Medication System and RDU เภสัชกรไทยรอบรู้ระบบยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-023-11-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน
วันที่จัดการประชุม 15 -16 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรสาขาต่างๆ ในเขตจังหวัดภาคเหนือทั้งภาครัฐและเอกชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาระบบยาระดับชาติได้กำหนดนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยด้านยา ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายมาตรการความปลอดภัยด้านยา มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์และจัดการระบบยา ได้แก่ การลดความคลาดเคลื่อนทางยา การป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา การลดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง การพัฒนาระบบรวบรวมและจัดการความรู้ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และการพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาล ซึ่งการนำการจัดการระบบยาในโรงพยาบาลมาใช้บริหารจัดกาจะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายของนโยบายได้
นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์การใช้ยาสมเหตุผล ได้แก่ การพัฒนาระบบและกลไกการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดการใช้ยาสมเหตุผล การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนด้านการใช้ยาสมเหตุผล การพัฒนาระบบกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาต้านจุลชีพ และการดื้อยาของเชื้อก่อโรค เป็นต้น สำหรับประเทศไทยนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างชัดเจน ให้ทุกโรงพยาบาลขับเคลื่อนใช้ยาอย่างสมเหตุผล ลดการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็นภายในปี 2564 โดยวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการใช้ยาของแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ให้เป็นไปอย่างสมเหตุผล ถูกต้องและคุ้มค่า
ดังนั้น เพื่อตอบสนองนโยบายแห่งชาติด้านยา วิชาชีพเภสัชกรจึงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการดังกล่าว ซึ่งการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ระบบยาภาย
ในองค์กรเป็นการนำความรู้มาพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการในการ
สรรหาความรู้ด้านยาอย่างสมเหตุผลเพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อพัฒนาระบบยาให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น
กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลน่านและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ
กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ
ของการนำความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการประชุมวิชาการของกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ ประจำปี 2562 รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานประจำ
สู่การวิจัย (Routine to Research: R2R) ร่วมกันเพื่อเป็นแนวคิดส่งเสริมให้บุคลลากรเรียนรู้และต่อยอด
การพัฒนาคุณภาพ พัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรจนเป็นองค์กรเรียนรู้ในเขตจังหวัดภาคเหนือทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจต่อบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามมาตรฐาน
วิชาชีพเภสัชกรรม
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการประชุมมาปรับใช้กีบการทำงานในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างดี
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และความรู้ระหว่างเภสัชกรทุกสาขา
เพื่อพัฒนางานด้านเภสัชกรรม
คำสำคัญ
The Power of Medication System and RDU เภสัชกรไทยรอบรู้ระบบยา