การประชุมวิชาการ
โครงการนิเทศและบรรยายวิชาการเพื่อการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาวิชาชีพร่วมกับอาจารย์ เภสัชกรประจำแหล่งฝึก: การประชุมวิชาการ เรื่อง เภสัชกรกับการดูแลผู้ป่วยด้านยา 2562
ชื่อการประชุม โครงการนิเทศและบรรยายวิชาการเพื่อการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาวิชาชีพร่วมกับอาจารย์ เภสัชกรประจำแหล่งฝึก: การประชุมวิชาการ เรื่อง เภสัชกรกับการดูแลผู้ป่วยด้านยา 2562
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-022-06-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
วันที่จัดการประชุม 17 -18 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์, เภสัชกรแหล่งฝึกและเภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ทุกสถาบันได้มีการปรับปรุงจากหลักสูตร ๕ ปี ไปเป็นหลักสูตร ๖ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ ๑๒/๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตโดยมีการเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์ดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ รวมไปถึงประกาศสภาเภสัชกรรมที่ ๒๖/๒๕๕๔ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพที่กำหนดกรอบแนวทางการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตนักศึกษาในสถานที่ที่มีการประกอบวิชาชีพแขนงต่างๆ หรือสถานที่อื่นๆ ที่มีกิจกรรมปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพโดยตรงโดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานทั่วไปภาคพื้นฐาน จำนวนชั่วโมงปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ชั่วโมง และการฝึกปฏิบัติการงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก จำนวนชั่วโมงปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ชั่วโมง ซึ่งการฝึกปฏิบัติการสาขาเน้น ตามประกาศสภาเภสัชกรรมที่ ๑๓/๒๕๕๖) เป็นหนึ่งในวิชาขีพภาคสาขาหลักที่ต้องมีการดำเนินการในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว
เพื่อให้การฝึกปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยการฝึกปฏิบัติงานและพัฒนาวิชาชีพจึงเสนอโครงการนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ การนิเทศกำหนดและติดตามแนวทางการฝึกปฏิบัติงานให้นักศึกษา การได้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงหลักสูตรของคณะให้มีความสอดคล้องกับวิชาชีพ การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกับเภสัชกรพี่เลี้ยงฝึกงานของนักศึกษา เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. จัดการนิเทศร่วมกับการประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกรประจำแหล่งฝึก
2. การติดตามผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา และการสอบถามข้อมูลเพื่อปรับปรุงหลักสูตรของคณะให้มีความสอดคล้องกับวิชาชีพ
คำสำคัญ
เภสัชกรกับการดูแลผู้ป่วยด้านยา