การประชุมวิชาการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Lunch Talk ครั้งที่ 5/2562 เรื่อง “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562”
ชื่อการประชุม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Lunch Talk ครั้งที่ 5/2562 เรื่อง “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562”
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-021-07-2562
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 19 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่คณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ