การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 “Khon Kaen International Conference in Palliative Care 2019”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 “Khon Kaen International Conference in Palliative Care 2019”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-031-07-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 11 -12 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) มีการพัฒนาระบบบริการ และการเข้าสู่ระบบสุขภาพของประเทศ เพื่อให้เกิดระบบการดูแลที่ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลไปสู่บ้าน ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถใช้ชีวิตที่บ้านได้ บริการนี้ควรตั้งอยู่ในระบบสุขภาพและเข้าสู่ได้อย่างทั่วถึง ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองชั้นน าในประเทศไทย ซึ่งนอกจากการจัดบริการที่มีคุณภาพ ยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้าน Palliative care รวมทั้งเป็นแม่ข่ายการดูแลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งฝึกอบรมส าหรับประเทศในแถบลุ่มน้ าโขง ดังนั้นการจัดการฝึกอบรมระดับนานาชาติ ด้าน Palliative care จะเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน Palliative care และยังทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่รับรู้ด้านศักยภาพด้านวิชาการสาขา Palliative care
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเครือข่ายทีมสุขภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และประเทศในแถบลุ่มน้ำโขง
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมวิทยากรจากต่างประเทศชั้นนำในระดับสากล
3. เพื่อพัฒนาความเป็นผู้น าทางวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้าน Palliative Care ในประเทศไทย และลุ่มน้ำโขง
คำสำคัญ
Palliative Care
วิธีสมัครการประชุม
Online