การประชุมวิชาการ
การประชุม พัฒนาศักยภาพ ร้านขายยาแผนปัจจุบันในจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ชื่อการประชุม การประชุม พัฒนาศักยภาพ ร้านขายยาแผนปัจจุบันในจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-008-06-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 23 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำร้านขายยาในเขตจังหวัดชลบุรี และเภสัชกรที่สนใจ ประมาณ 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยาจัดเป็นสถานบริการสุขภาพรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่พึ่งสำหรับชุมชน เนื่องจากการให้บริการทางเภสัชกรรมมีความใกล้ชิดกับชุมชนและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ด้วยการให้บริการในลักษณะของการบูรณาการองค์ความรู้ทางเภสัชกรรมในการคัดกรองโรค การประเมินอาการเจ็บป่วย การจ่ายยา การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและปัญหาการใช้ยา มุ่งเน้นประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้มารับบริการมากกว่ามุ่งเน้นการ “ขาย” จึงเป็นที่มาของอย่างหนึ่งของการเรียนร้านขายยาที่ให้บริการลักษณะนี้ว่า “ร้านยา” ซึ่งทิศทาง แนวโน้มของสถานการณ์ในปัจจุบัน ร้านยามีการนำระบบคุณภาพเข้ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ การจัดการความเสี่ยง (Risk management) และการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยด้านยาแก่ผู้มารับบริการเป็นการสร้างการยอมรับ และความเชื่อมั่นกับผู้รับบริการและที่สำคัญอย่างหนึ่งการจัดระบบต่างๆภายในร้านจะเป็นการป้องกันการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษในชั้นศาล จึงเป็นที่มาของการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practices: GPP)
กระทรวงสาธารณสุข มีการออกกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการต่ออายุใบอนุญาต โดยนำเรื่องการผ่านการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน และประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา มาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อต่ออายุใบอนุญาตร้านขายยา และมีข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ ที่สอดคล้องและส่งเสริมให้เกิดงานบริการทางเภสัชกรรมที่ดีในร้านขายยาตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Pracetice: GPP) ในปี 2562 จังหวัดชลบุรีมีร้านขายยาแผนปัจจุบันที่ได้รับใบอนุญาตแล้วจำนวนมากถึง 1,238 แห่ง และทุกร้านที่ได้รับการต่อใบอนุญาตต้องผ่านการตรวจประเมินตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Pracetice: GPP)
ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จึงจัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพร้านขายยาจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2562 ขึ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพการบริการให้กับประชาชนที่มารับบริการตามมาตรฐานของหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP) เภสัชกรควรมีการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ เทคนิคต่างๆที่จะนำมาใช้ในร้านขายยา โดยการรับฟังข้อแนะนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญสูง เพื่อนำมาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในร้านขายยาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับข้อกำหนดและแนวทางในการพัฒนาร้านขายยา ตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP)
2. เพื่อพัฒนาความรู้ สู่การปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในร้านขายยา
คำสำคัญ
หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชุน(GPP), ร้านขายยา, ข้อกฎหมายร้านขายยา