การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่2/2562 ชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่2/2562 ชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-007-06-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเฮอริเทจ บางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 23 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกร จังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกของชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี และ เภสัชกรที่สนใจ ประมาณ 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านยาเป็นสถานบริการทางสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่เมื่อมีการเจ็บป่วยในระดับเบื้องต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดความเจ็บป่วยเฉียบพลันในหลายสาเหตุ และสาเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นมากในหมู่ผู้มารับบริการด้านยาที่ร้านยาในระดับการเกิดอาการเบื้องต้นก็คือ ความปวด (Pain) ความปวดถูกจัดเป็นสัญญาณชีพที่ 5 ( The fifth vital sign ) จึงควรได้รับการประเมินอย่างสม่ำเสมอ และบันทึกไว้ในเชิงปริมาณและผลกระทบต่อกิจกรรมในการดำเนินชีวิต ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือบุคลากรทางการแพทย์จึงควรพิจารณาประเมินผู้ป่วยทางกายและทางพยาธิสภาพในการจัดการความปวด ซึ่งการจัดการความปวด ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรต่างสาขาและอาชีพ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ทีมสหสาขาวิชาชีพเหล่านี้ควรสามารถจำแนกและจัดการความปวดต่างๆ ทั้ง Nociceptive pain และ Neuropathic pain นอกจากนี้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาความปวด จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามความรู้ที่ทันสมัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ป่วยและการเพิ่มศักยภาพของเภสัชกร ให้มีสมรรถนะในการให้การบริบาลด้านการจัดการความปวดชนิดต่างๆ แก่ผู้ป่วยที่มีคุณภาพ โดยเน้นความปวดซึ่งพบบ่อยหรือเป็นปัญหามาก ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
อาการปวดจากสาเหตุต่าง ๆ ผู้ป่วยมักจะมารับการปรึกษาและขอรับยาเพื่อบรรเทาอาการ เภสัชกรผู้ปฏิบัติการในร้านยา จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินอาการและสาเหตุของการปวด การเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงการส่งต่อสถานบริการทางสาธารณสุขในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะในการจัดการด้านความปวดชนิดต่างๆ ให้แก่เภสัชกร
2. เพื่อให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการจัดการความปวดแก่ผู้ป่วยได้ต่อไป
3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการร้านยา และผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยามีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาบรรเทาปวดในร้านขายยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

คำสำคัญ