การประชุมวิชาการ
Smart CPE 1/2562 “การใช้ยาสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ และวิธีจัดการโรคกระดูกและข้อในร้านยา”
ชื่อการประชุม Smart CPE 1/2562 “การใช้ยาสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ และวิธีจัดการโรคกระดูกและข้อในร้านยา”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-017-07-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรม ลี การ์เด้นท์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่จัดการประชุม 21 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย • เภสัชกรประจำสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนในจังหวัดสงขลา จำนวน 50 คน • สมาชิกชมรมร้านขายยาจังหวัดสงขลา จำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมร้านขายยาจังหวัดสงขลา จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการแก่ร้านขายยาในจังหวัดสงขลาเป็นประจำโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยเปิดโอกาสให้เภสัชกรประจำร้านขายยาในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง สมัครเข้าร่วมประชุม สำหรับเนื้อหาในครั้งนี้จะประกอบด้วยการบรรยายวิชาการ เรื่อง การใช้ยาสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิเนื่องจากในปัจจุบันมีรายการบัญชียาสมุนไพรบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ และรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนให้โรงพยาบาลของรัฐมีการใช้ยาสมุนไพรที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งยาสมุนไพรเหล่านั้นบางส่วนก็มีจำหน่ายในร้านยา ตลอดจนบางตัวมีการใช้ในงานสาธารณสุขพื้นฐานของชาวบ้านในการดูแลตนเอง และเนื่องจากในปัจจุบันมีการนำสมุนไพรมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (dietary supplements) ดังนั้นเภสัชกรควรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรเหล่านั้นอย่างน้อยเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยในระดับปฐมภูมิ หรือการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับสมุนไพรนั้นๆ ที่เป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเรื่อง วิธีจัดการโรคกระดูกและข้อในร้านยา ทั้งนี้เพื่อให้เภสัชกร บุคลากรประจำร้านขายยา ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มเติม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อที่พบบ่อยในร้านยา ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของอาการข้อเข่าเสื่อม low back pain การวินิจฉัย ตลอดจนแนวทางการรักษา
วัตถุประสงค์
• เพื่อทบทวน เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ
• เพื่อทบทวน เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อ
• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพิจารณา ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง
• เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)
คำสำคัญ
• ยาสมุนไพร • โรคกระดูกและข้อ • ข้อเข่าเสื่อม • ร้านยา • Low back pain