การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายหัวใจและหลอดเลือด เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 2 สาขาโรคหัวใจ และ
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายหัวใจและหลอดเลือด เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 2 สาขาโรคหัวใจ และ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-016-06-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ฮิวส์ รีสอร์ท แอนด์สปา นครสวรรค์
วันที่จัดการประชุม 13 -14 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสถานพยาบาล ในเขตสุุขภาพที่ 3 , เภสัชกร, พยาบาล และนักกายภาพบำบัด จำนวน 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจาก โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาสุขภาพสำตัญเขตสุขภาพที่ 3โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน (acute coronary syndrome) ยังคงมีอัตราการตายสูง และนำมาซึ่งปัญหาภาวะ หัวใจล้มเหลวเรื้อรัง (chronic heart failure), ภาวะห้องบนเต้นระริก (atrial fibrillation) ซึ่งจำเป็นต้องได้รับยาและละลายลิ่มเลือดชนิด warfarin ระยะยาว เพื่อป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตัน หลือดเหลือดแดงบริเวณต่างๆ นำมาซึ่งการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข (service plan) สาขาโรคหัวใจของกระทรวงสาธารณสุขและการสร้างเครือข่ายหัวใจทั่วประเทศ ดังนั้น องค์ความรู้ด้านหัวใจและหลอดเลือด มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใรงพยาบาลต่างๆนั้น จำเป็นต้องรับการฟื้นฟูวิชาการอย่างต่อเนือง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษา
ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษฺ์ และคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ เขตสุขภาพที่ 3 โดยคณะอนุกรรมการอำนวยการประชุมวิชาการ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ตระหนึกถึงความสำคัญดังกล่าว ที่จะพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านหัวใจ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งครอบคลุมในทุกอนุสาขา เพื่อร่วมกันวางกลยุทธ ในการลดอัตราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาว ซึ่งเป็นการประชุมซึ่งเนื้อหาต่อเนื่องกันจากปีก่อน จากเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านหัวใจ และหลอดเลือดเขตสุขภาพที่ 3 ให้บรรลุเข็มและวัตถุประสงค์สูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฟื้นฟูความรู้, ทักษะในการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพภาวะผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดให้แก้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ของเขตสุขภาพ 3
2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และทักษะการรักษาพยาบาลผู้ป้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในเขตสุขภาพที่ 3
3. เพื่อสร้างขวัญและเชิดชูเกียรติ การปฏิบัติงานด้านหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ บุตลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 3 ที่มีต่อประชาชน
คำสำคัญ
เครือข่ายหัวใจและหลอดเลือด เขตสุขภาพที่ 3
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นพ.ภูริทัต เมืองบุญ โทรศัพท์ 08-9670-1406 Email: chantat1008@yahoo.com โทรทีทำทำงาน 0-5621-9898 โทร.สาร 0-5611-9888