การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง) รุ่นที่ 1 รอบที่ 6
ชื่อการประชุม การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง) รุ่นที่ 1 รอบที่ 6
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-029-06-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 11 -30 กันยายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางเภสัชบำบัดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเภสัชบำบัด เช่น เภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรชุมชนจำเป็นต้องได้รับการอบรมและฝึกทักษะทางเภสัชบำบัดอย่างต่อเนื่องและเฉพาะทางเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยต่อไป คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมงานบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้นสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังขึ้นภายใต้การรับรองของวิทยาลัยเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรได้มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นและมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
ฝึกอบรมระยะสั้น, หลักสูตรประกาศนียบัตร, การบริบาลทางเภสัชกรรม, ผู้ป่วยโรคหืด, ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
วิธีสมัครการประชุม
Online