การประชุมวิชาการ
อบรมเชิงปฏิบ้ติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 16
ชื่อการประชุม อบรมเชิงปฏิบ้ติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 16
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-026-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเจริญรานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 31 -02 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย เนื่องจากผู้ปฎิบัติงานมี ความจำเป็นต้องสัมผัสกับสิ่งคุกคามต่อสุขภาพอนามัยและความไม่ปลอดภัยต่างๆ จากกิจกรรมการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ อีกทั้งการปฎิบัตงานในสถานพยาบาล มีกระบวนการทำงานหลายขั้นตอนที่อาจส่งผลให้ผู้ปฎิปติงานมีความเสี่ยงต่อการ สัมผัสสิ่งคุกคามทางสุขภาพต่างๆ ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ ท่าทางในการทำงาน และจิตวิทยาสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น งานตรวจรักษาผู้ป่วย งานรักษาพยาบาล งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร งานโภชนาการ งานซักฟอก งานซ่อมบำรูง งานกำจัดขยะและของเสียอันตราย เป็นต้น ซึ่งสิ่งคุกคามต่าง ๆ เหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากรในด้านการเจ็บป่วย หรือการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน รวมทั้งการสูญเสียทางอ้อมในด้านอื่นๆ ได้ ด้วยเหตุนี้ ทางภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ร่วมกับสำนักงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และงานบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดทำการอบรม การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 16 เพื่อให้บุคลากรในสถานพยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดำเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถที่จะดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและผู้อื่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านรู้ การจัดการระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัยการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล ตลอดจนการจัดให้บริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่บุคลากรในสถานพยาบาลได้อย่างถูกต้อง จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานพยาบาล ด้านองค์ความรู้ที่เที่ยวข้อง เพื่อการบริหารจัดการงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาลของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายคือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข ฝ่ายบุคคล ผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานและสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 150 คน ซึ่งเก็บค่าลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 30 คน (ไม่เก็บค่าลงทะเบียน) รวมทั้งสิ้น 180 คน
วัตถุประสงค์
1. เพื่มพูนความรู้ และทักษะการใช้เครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการงานอาร้วอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรง พยาบาล (ENV)
2. เพื่อทราบหลักการ SIMPLE สำหรับความปลอดภัยของบุคลากรสุขภาพ (S I M p L E for Personnel safety)
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Hospital Environment and Personnel Safety
4. เพื่อการวางแผนและเขียนแผนด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน และสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลที่เกี่ยงข้องกับความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร
คำสำคัญ
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, OH&S, สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล, ENV
วิธีสมัครการประชุม
Online