การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยากับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยากับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-015-06-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
วันที่จัดการประชุม 18 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชทุกสาขา ในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน)ได้เริ่มเปิดให้บริการต้่้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2547 มีวิสัยทัศน์เป็นร้านยาคุณภาพ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและบริบาลเภสัชกรรม รวมถึงเป็นแหล่งฝึกงาน
เภสัชกรรมชุมชนระดับสากล ตลอดระยะเวลาร่วม 10 ปี ในการเปิดดำเนินการ มุ่งเน้นการให้บริการด้านยาและสุขภาพประชาชนตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม สนับสนุนเครือข่ายสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชน และเป็นแหล่งฝึกงานวิชาชีพ ด้านเภสัชกรรมชุมชนสำหรับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จากแนวคิดข้างต้น ร้านยามหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจัดบริการวิชาการให้บุคลการผู้ให้บริการด้านยาในชุมชน ในลักษณะการประชุมวิชาการเรื่องโรคและการใช้ยาในชุมชน ทั้งนี งานวิชาการ ถือเป็นบทบาทสำคัญสำหรับร้านยามหาวิทยาลัยนเรศวรในการพัฒนาเภสัชกรในชุมชนหรือเพื่อพัฒนาความรู้และร่วมกันดูแลปัญหาสุขภาพและการใช้ยาในชุมชน พร้อมกับการพัฒนาความรู้ร่วมกันดูแลปัญหาสุขภาพและการใช้ยาในชุมชน พร้อมกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเภสัชกรในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้เกิดเครือข่ายเภสัชกรในพื้นที่ในการพัฒนาบทบาทวิชาชีพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มพูนองค์ความรู้เรื่องโรคและการใช้ยาที่พบบ่อยในชุมชนใก้กับเภสัชกร
2. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเภสัชกรในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยนเรศวร
คำสำคัญ
เภสัชกรชุมชน ร้านยา การใช้ยา
วิธีสมัครการประชุม
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภญ.พัณณ์ชิตา สุวรรณประเสริฐ หรือ ภญ.พร้อมพรรณ พิชญ์ภักดีอนันต์ โทร. 055-302093