การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประจำปี 2562
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประจำปี 2562
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-014-06-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม100 ปี สาธารณสุข โรงพยาบาลสวรรค์ประขารักษฺ์
วันที่จัดการประชุม 17 -19 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสนใจ เขตสุขภาพ 3 และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 250 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วย การประชุมวิชาการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เป็นกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชการโดยจัดกิจกรรมที่เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เป็นปัจจุบันและเป็นการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพ รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการแพทย์ที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา ให้แก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ ในเขตสุขภาพที่ 3 และ จังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับผู้รับบริการด้านสุขภาพ ให้ได้รับการบริการทางการแพทย์และสสธารณสุขที่มีมาตรฐาน
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รวมกับงานบริการวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการประชุมวิขาการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน อีกทั้งเป็นกลวิธีหนึ่งในการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านสาธารสุข ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการสาธารณสุข ที่ทันต่อสถานการณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีการพัฒนาวิชาการในเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและผู้สนใจ ทบทวนองค์ความรู้ เพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ
3. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสามารถนำความรู้ด้านวิชาการที่เป็นปัจจุบันนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้การบริการแก้ผู้รับบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
เพิ่มพูนความด้านวิชาการ
วิธีสมัครการประชุม
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พญ.ชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ มือถือ 08- 1474-6484 Email: kcopcode@gmail.com โทร. 0-5621-9861 โทรสาร 0-5621-9860