การประชุมวิชาการ
การสืบค้นวรรณกรรมทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ สำหรับบริบทของเภสัชกรรมการตลาด
ชื่อการประชุม การสืบค้นวรรณกรรมทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ สำหรับบริบทของเภสัชกรรมการตลาด
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-001-07-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมบริษัท Santen ตึก Emquartier
วันที่จัดการประชุม 09 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่ทำงานในบริษัทยาต่างๆ เภสัชกรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านข้อมูล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน การเข้าถึงวรรณกรรมทางการแพทย์ (medical scientific literature) นั้นสามารถทำได้ง่ายมากขึ้น เนื่องจากการเข้าถึงอินเตอร์เนต ปริมาณของวารสารที่เปิดให้เข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (open access) และจำนวนฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับทางการแพทย์มีมากขึ้น อาทิ Pubmed, EMBASE, Scorpus เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ที่มากขึ้นนี้ สามารถเป็นได้ทั้งข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ กล่าวคือ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกรูปแบบ อาทิ ทั้ง วรรณกรรมฉบับเต็ม (full paper), ข้อเสนอแนะ (comment) วรรณกรรมสรุป (review) หรือ การวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) แต่ข้อจำกัดคือการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวนั้น จำเป็นต้องสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งอาจใช้เวลานาน และต้องมีการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจนเกิดความเชี่ยวชาญ
ดังนั้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมการตลาด มีความเข้าใจในการจัดการข้อมูลทางการแพทย์ การได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว ทำให้สามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนและถูกต้องสอดคล้อง กับหลักจริยธรรมที่ดีในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาและการรักษาโรค สมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย) จึงจัดให้มีการอบรมกลุ่มเภสัชกรทางการตลาดให้มีความรู้และสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพ และสังคมโดยรวมต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมการตลาด มีความเข้าใจในการจัดการข้อมูลทางการแพทย์ การได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว ทำให้สามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนและถูกต้องสอดคล้อง กับหลักจริยธรรมที่ดีในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาและการรักษาโรค
คำสำคัญ
การสืบค้นวรรณกรรมทางการแพทย์