การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง PHARMACOTHERAPY IN CARDIOMETABOLIC DISEASES ครั้งที่ 11
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง PHARMACOTHERAPY IN CARDIOMETABOLIC DISEASES ครั้งที่ 11
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-033-09-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 18 -20 กันยายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือของ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ฝ่ายวิชาการ หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ จะจัดกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการภายใต้หัวข้อการประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacotherapy in Cardiometabolic Diseases ครั้งที่ 11 ขึ้น เนื่องจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคที่พบได้มากในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้น ๆ ของผู้ป่วยในประเทศไทย อัตราที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ไม่เหมาะสม การขาดการออกกำลังกาย และการมีอายุขัยที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กระบวนการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมและทันเวลา จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิต ลดระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยได้ การมีเภสัชกรเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาวิชาชีพในการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดจะช่วยเพิ่มคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามการที่เภสัชกรจะปฏิบัติงานดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้น จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วนร่วมกัน ส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมาก คือ องค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษา อีกทั้งการเฝ้าติดตามผลการรักษาผู้ป่วย
ดังนั้น ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacotherapy in Cardiometabolic Diseases ครั้งที่ 11 ขึ้น เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงแนวทางในการบำบัดรักษา และการติดตามผลการรักษาของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการใช้ยาบำบัดรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
คำสำคัญ
โรคหัวใจและหลอดเลือด บริบาลทางเภสัชกรรม การบำบัดรักษา การติดตามผลการรักษาของผู้ป่วย
วิธีสมัครการประชุม
สมัครทางเว็บไซต์ http://www.pharmnet.pharm.chula.ac.th/index.php?option=com_rsform&formId=104 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง หมายเลข 02-218-8283