การประชุมวิชาการ
อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมข้อบ่งใช้และความปลอดภัย อาหารในร้านขายยา
ชื่อการประชุม อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมข้อบ่งใช้และความปลอดภัย อาหารในร้านขายยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-013-06-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม บุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา.
วันที่จัดการประชุม 09 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนและเภสัชกรในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คือ สารอาหารที่ใช้รับประทานเพิ่มเติมจากมื้ออาหารหลัก อาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ หรือเพื่อบำรุงสุขภาพตามความเชื่อของบางบุคคล ซึ่งในปัจจุบันมีการจำหน่ายหลากหลายรูปแบบ บางอาหารเสริมสามารถพบเจอได้ในร้านค้าทั่วไป สำหรับร้านขายยาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้มารับบริการ การดูแลเรื่องการใช้อาหารเสริมบางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้ร่วมกับยาหรือดูแลโรคของผู้ป่วยร่วมด้วย ความรู้ด้านอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การดูแลรักษาผู้มารับบริการ
ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ บริษัท blackmores จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมวิชาการให้ความรู้กับเภสัชกรชุมชนและเภสัชกรผู้สนใจ ในเรื่อง โรคทั่วไปในเด็กที่พบบ่อยในร้านขายยา โดยได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ความรู้เรื่อง อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมข้อบ่งใช้และความปลอดภัย อาหารในร้านขายยา
คำสำคัญ
อาหารเสริม ความปลอดภัย ร้านขายยา