การประชุมวิชาการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และบันทึกการตรวจ GMP กฎหมายเพื่อขยายผลให้ครอบคลุมสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดทุกชนิด และลดความซ้ำซ้อนในการประเมินกรณีผลิตอาหารหลายประเภท
ชื่อการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และบันทึกการตรวจ GMP กฎหมายเพื่อขยายผลให้ครอบคลุมสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดทุกชนิด และลดความซ้ำซ้อนในการประเมินกรณีผลิตอาหารหลายประเภท
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-019-07-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 30 -31 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
GMP, บันทึกการตรวจ GMP