การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-009-07-2562
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 24 -26 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อ ภญ.พรยุพา เตียงพัฒนะวงษ์ โทรศัพท์ 085-199-9711