การประชุมวิชาการ
Pharmacotherapy Review for Pharmacy Practice
ชื่อการประชุม Pharmacotherapy Review for Pharmacy Practice
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-008-07-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมสักทอง ตึกศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลตราด
วันที่จัดการประชุม 24 -25 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรโรงพยาบาลตราด 2. บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจในโรงพยาบาลตราด 3. เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนในเครือโรงพยาบาลตราด
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความรู้ด้านเภสัชบำบัด (pharmacotherapy) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามหลักฐานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น โครงการประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacotherapy Review for Pharmacy Practice จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัดในโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง โรคจิตเวช และผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยเน้นถึงแนวทางการใช้ยาอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ยา
ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่เภสัชกรในการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และหน่วยงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตราด จึงได้ร่วมมือจัดทำโครงการประชุมวิชาการ เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจในการใช้ยาดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ด้านการใช้ยาในโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง โรคจิตเวช และผู้ป่วยระยะสุดท้าย
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ดูแลผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ ภญ.ศิริเนตร สุดประเสริฐ email: Sirinate_sud@hotmail.com