การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ ชมรมร้านขายยา จ.อุดรธานี เรื่อง การคัดกรองและประเมินโภชนาการ
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ ชมรมร้านขายยา จ.อุดรธานี เรื่อง การคัดกรองและประเมินโภชนาการ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-015-07-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซด์ จังหวัดอุดรธานี
วันที่จัดการประชุม 21 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย 1.เภสัชกรผู้สนใจในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง 2.บุคลากรในร้านขายยาจังหวัดอุดรธานี (ชมรมร้านขายยาจังหวัดอุดรธานี)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประชากรประเทศไทยได้เพิ่มมากขึ้นการบริโภคอาหารจึงเป็นปัจจัยหลักในการเลือกซื้อวัตถุดิบหรือเลือกซื้ออาหารสำเร็จมารับประทาน ทางสหกรณ์บริการร้านขายยาจังหวัดอุดรธานี ได้มองเห็นความสำคัญการด้านโภชนาการ จึงได้จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง การคัดกรองและการประเมินโภชนาการ โดยเรียนเชิญอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านโภชนาการ คือ รศ.ดร.สุธาร จันทะวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้ความรู้แก่เภสัชกรในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดใกล้เคียงและร้านขายยาในชมรมร้านขายยาจังหวัดอุดรธานี เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปใช้ในร้านขายยาต่อไป จัดอบรม วันที่ 21 กรกฎาคม 2562
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้สนใน และบุคลากรในร้านขายยาได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการคัดกรองและการประเมินโภชนาการ
คำสำคัญ
โภชนาการ ร้านขายยา การคัดกรอง การประเมิน