การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปี 2562 “Diabetes in the next decade”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี 2562 “Diabetes in the next decade”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-031-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม ถ.ราชดำริ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 01 -02 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 300-350 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ทีมรักษาเบาหวานและบุคลากรทางการแพทย์ ได้มีความรู้และมั่นใจในการสั่งการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน และเพิ่มความรู้และความชำนาญให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีความมั่นใจในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน เรียนรู้การพัฒนาใหม่ของเทคโนโลยีที่เป็นโรคเบาหวานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 5 (NHES V) และการบริหารจัดการ การศึกษาผู้ป่วย Diabetes Self
การจัดการโรคเบาหวาน ทั้งการให้บริการ การป้องกัน และการดูแลรักษา ประกอบกับมีข้อมูลใหม่จากการ ศึกษาวิจัยปรากฏขึ้นเป็นระยะ เพิ่มความรู้และทักษะ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดการรักษา เช่น สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ (CGM) ระบบตรวจวัดระดับน้ำตาลในร่างกาย และรายงานผลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอด 24 ชั่วโมง เพราะระบบนี้จะเตือนให้ ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลได้รับรู้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จนเป็นที่ยอมรับและอนุญาตให้ใช้ CGM ในหลายประเทศ เบาหวานที่เพิ่งเริ่มมีอาการหลังการปลูกถ่าย (NODAT) การป้องกัน DKA ในผู้ป่วยเบาหวาน อาหารคีโตสำหรับผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่ 2 สื่อดิจิตอลและพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 สเตียรอยด์และโรคเบาหวาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาคลินิกเบาหวาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดการโรคเบาหวาน สำหรับทีมดูแลรักษาโรคเบาหวานทุกระดับ
วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาใหม่ของเทคโนโลยีที่เป็นโรคเบาหวาน
4.2 เพิ่มความรู้ ทักษะ และความชำนาญให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ มั่นใจในการบริหารจัดการรักษาผู้เป็นเบาหวานให้เข้าใจถึงชีวิตที่มีสุขภาพดีกับโรคเบาหวาน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
รายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562 ในวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม ถ.ราชดำริ กรุงเทพมหานคร รับจำนวนจำกัด เพียง 300 ท่าน ไม่เกินวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 หรือมีผู้สมัครเต็มจำนวนก่อนเวลากำหนด ลงทะเบียนและเช็คหมายเลขสมาชิกของสมาคมฯ ได้ที่ www.dmthi.org ประเภทสมาชิก สมาชิกตลอดชีพ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ตัวอย่างเลขสมาชิก ต.1234) สมาชิกสามัญ ท่านละ 2,000 บาท (ราคาเหมาจ่าย 2 วัน) (ตัวอย่างเลขสมาชิก ส.5501) ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม ท่านละ 3,000 บาท (ราคาเหมาจ่าย) ลิงค์การสมัคร Short URL : https://bit.ly/2WA82oR