การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ “Asthma and COPD for Healthcare Workers 2019”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ “Asthma and COPD for Healthcare Workers 2019”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-030-07-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
วันที่จัดการประชุม 25 -26 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาลอายุรศาสตร์ โรคปอด โรคหืด โรคภูมิแพ้ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พยาบาลICU เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเป็นเป้าหมายสำคัญของ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพไทยที่ต้องการให้หน่วยงานมีการปรับปรุงระบบการทำงาน ยกระดับการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทยเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคหืดและโรคระบบทางเดินหายใจ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งส่งเสริมสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคปอดอื่นๆ รวมทั้งโรคระบบทางเดินหายใจและการป้องกัน แก้ไข เรื่อง มลภาวะอากาศเป็นพิษ นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ การศึกษาค้นคว้า วิจัย ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์
เพื่อนำความรู้ไปพัฒนางานและแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมประชุมวิชาการที่สำคัญมาโดยตลอด เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY) สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ ได้เพิ่มพูน ความรู้ และความก้าวหน้า ทางด้านการแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานด้านการดูแลรักษา งานวิจัยและงานพัฒนาคุณภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนบทบาทและเพิ่มพูนความรู้แก่พยาบาลอายุรศาสตร์ โรคปอด, โรคหืด, โรคภูมิแพ้, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พยาบาล ICU รวมทั้งเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ โดยการประชุมดังกล่าวประกอบด้วยการบรรยายและอบรมทางวิชาการ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหืดและภูมิแพ้ ซึ่งผู้ที่เข้าประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์ ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณปาริชาติ โทร.02-061-7373 หรือ 089-628-4967